KOGEKA

Onze diensten

Technische Schoolstraat 52 2440 Geel,

V-blok: 4de verdieping
Tel. 014 57 85 64,

kogeka@kogeka.be

Aankoopdienst

De aankoopdienst van KOGEKA wil door een efficiënte samenwerking met de verschillende diensten de totaalkost voor het organiseren van onderwijs en de schoolrekening voor de leerlingen verminderen.
Om deze doelstelling te realiseren willen we de nadruk leggen op:

 • groeperen van aankopen van investeringsgoederen voor de verschillende scholen;
 • afsluiten van raamcontracten ;
 • aantal leveranciers beperken voor gebruiks- en verbruiksgoederen;
 • uniformisering van verbruiksgoederen op verschillende scholen;
 • constant op zoek gaan naar en onderhandelen over de beste prijs/kwaliteit.

De aankopen verlopen volgens een afgesproken aankoopprocedure, waarbij de betrokkenheid van de preventie- en milieudienst zeer belangrijk is.
De aankoopdienst zorgt voor het opvolgen, managen en organiseren van de aankoopactiviteiten om de gevraagde materialen en/of diensten te voorzien aan de meest economische oplossing. Zij zorgt voor de continuïteit van de bevoorrading.

De aankoopdienst wordt aangestuurd door centrale aankoper Marc Mertens.


Financiële dienst

KOGEKA wil haar beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk beheren. Om de aanwending van die middelen op te volgen, moeten alle inkomsten, uitgaven, investeringen, schulden, tegoeden en betalingen systematisch worden verantwoord en geregistreerd. 
KOGEKA heeft gekozen voor een uniform systeem van dubbel boekhouden voor alle scholen, conform de wettelijke bepalingen.
In het financieel beleid willen we de nadruk leggen op de volgende aspecten.

 • Solidariteit en grote samenwerking tussen de verschillende scholen en de algemene diensten van de scholengemeenschap.
 • Een zeer concreet uitgewerkt financieel beheerssysteem, zodat de aanwending van de werkingstoelagen wordt geoptimaliseerd op niveau van de scholengemeenschap.
 • Transparantie en duidelijke communicatie en rapportering van de algemene dienst naar de scholen.
 • Financiële autonomie m.b.t. de zelf gegenereerde middelen, gekoppeld aan responsabilisering van de school. Uniforme boekhoudkundige waarderingsregels.
 • Een systeem van accurate interne controles  dat ervoor zorgt dat de boekhouding een getrouwe weergave is van de bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten van de scholengemeenschap.
 • Het voeren van een analytische boekhouding, zodat de boekhouding niet alleen een verantwoordingsinstrument is t.o.v. derden (overheid, revisor) maar kan uitgroeien tot een effectief intern beleids- en controle-element. 
 • Duidelijke scheiding tussen roerende en onroerende goederen, met optimale benutting van de subsidiemogelijkheden. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met de technische dienst.
 • Het risicoloos beleggen van de beschikbare middelen en binnen de grenzen van dit profiel streven naar maximaal rendement.
 • Zoeken naar kostenbesparende maatregelen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de centrale aankoopdienst.
 • De bijdragen van ouders voor onderwijs en bijkomende activiteiten beperken tot een aanvaardbaar niveau. Deze kosten moeten ook doorzichtig zijn voor de ouders. We zorgen ervoor dat de leerlingenrekeningen op de verschillende scholen op mekaar zijn afgestemd. 
 • Efficiënt omgaan met de overheidsmiddelen en naast de overheidsfinanciering actief zoeken naar externe financiering. KOGEKA bouwt daarbij een netwerk uit van partners.

De financiële dienst wordt aangestuurd door financieel directeur Marc s’Jegers.


ICT-dienst

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt steeds meer een geïntegreerd onderdeel van onderwijs en didactiek. 
In de opvatting over de inrichting van het onderwijs wordt steeds meer rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Daarbij streven leerkrachten ernaar een didactiek te hanteren die zelfstandig leren ondersteunt en leersituaties creëert waarin leerlingen zowel in eigen tempo kunnen werken als kunnen samenwerken met anderen. De meerwaarde van de computer in de klas komt het sterkst naar voren in onderwijsleersituaties met deze kenmerken. Waar dit tot meerwaarde leidt, streven we integratie van ICT binnen alle vak- en vormingsgebieden na. Het pedagogisch luik van het ICT-beleid situeert zich dan ook voornamelijk op de scholen.
Leerlingen en personeelsleden die dat willen kunnen hun eigen toestel (laptop, tablet of smartphone) mee naar school brengen voor ICT-taken (BYOD, Bring Your Own Device) of een toestel van de school gebruiken. De ICT-dienst heeft ervoor gezorgd dat alle scholen van KOGEKA over een krachtig ICT-netwerk beschikken.
ICT krijgt ook een steeds prominentere plaats in de schoolorganisatie. De mogelijkheden van ICT zijn zo enorm dat het noodzakelijk is dat er een goede centrale regie is van het ICT-beleid en dat de informatiehuishouding afgestemd is op de kerntaken van de scholen en de scholengemeenschap. KOGEKA gebruikt Office365 en Smartschool als informatie- en leerplatformen.

De ICT-dienst wordt aangestuurd door ICT-hoofdcoördinator André Suls


Pedagogische dienst

De hoofdmoot van het pedagogische beleid wordt gevoerd in de scholen van KOGEKA, maar de samenwerking tussen de scholen breidt zich stelselmatig uit, ook op pedagogisch vlak. De scholen kunnen daarvoor beroep doen op een (kleine) pedagogische dienst.

Pedagogisch begeleider Geert Vandecruys organiseert nascholingen op maat van onze scholen en leerkrachten. Hij werkt daarvoor vaak samen met naburige scholengemeenschappen, de pedagogische begeleiding en het hoger onderwijs. Hij verzorgt ook de externe communicatie van KOGEKA, als persverantwoordelijke en woordvoerder, en coördineert de publiciteit van de scholengemeenschap en de scholen.

LED-coördinator en ambassadeur Nicole Boonen stuurt de implementatie van het LED-leren in al onze scholen aan en verzorgt de relaties met het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het hoger onderwijs in de regio.

Overkoepelend mentor en stagecoördinator Tiny Dijsselbloem beheert en coördineert het mentoraat, zodat de mentoren in al onze scholen de aanvangsbegeleiding van nieuwe personeelsleden op een planmatige manier verzorgen.Daarnaast verdeelt zij de stageaanvragen van de lerarenopleidingen over onze scholen en coördineert ze de stagebegeleiding. Ze is binnen KOGEKA de ankerfiguur voor de verschillende lerarenopleidingen.

De pedagogische dienst wordt aangestuurd door coördinerend directeur Danny Van der Veken.


Personeelsdienst

Het uitgangspunt voor de personeelsadministratie is dat elk personeelslid op zijn/haar school terecht moet kunnen voor alle administratieve verplichtingen. Het beheer en de verwerking van de personeelsdossiers en de contacten met het Departement Onderwijs en Vorming gebeuren door de algemene personeelsdienst. Een goede en snelle communicatie tussen de algemene en de plaatselijke personeelsdienst is noodzakelijk.

De personeelsdienst wordt aangestuurd door diensthoofd Siegfried Van Braband.


Preventiedienst

De zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leerlingen en derden alsook de zorg voor het leefmilieu is een prioriteit van KOGEKA bij het uitvoeren van alle activiteiten. Daarom wordt preventie bewust geïntegreerd in het dagelijks reilen en zeilen van de scholen.
De interne preventiedienst van KOGEKA adviseert en ondersteunt het schoolbestuur, de directie, de werknemers en de leerlingen bij de toepassing van wettelijke en maatschappelijke welzijns- en milieuaspecten. De dienst werkt hierbij intens samen met alle andere diensten, zowel algemeen als op de scholen.
De toepassing van gedocumenteerde procedures, instructies en proactieve en reactieve maatregelen ondersteunen de doelstellingen.
Het beleid en de activiteiten in het kader van de specifieke zorgsystemen voor veiligheid en welzijn, milieu en energie worden centraal aangestuurd. Lokaal is er een vertegenwoordiging in de vorm van een preventieadviseur.
De kwaliteit wordt samen met het schoolbestuur bewaakt via periodieke monitoring en beoordeling van zowel aspect-gerelateerde als operationele indicatoren.
Vanuit de kernopdracht wordt getracht de bewustwording en kennis rond dit preventiegebeuren zo optimaal mogelijk mee te geven met al de leerlingen en personeel via een open en opbouwende communicatie naar alle geledingen.
Via een Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst (GID) verzorgt de preventiedienst van KOGEKA ook de preventie in de basisscholen van KBO Geel-Bel vzw en KOBA Zuiderkempen.

De preventiedienst wordt aangestuurd door diensthoofd Bert De Beuckeleer.


Technische dienst

Welbevinden van leerlingen en personeel heeft te maken met een aantal materiële condities zoals een goede huisvesting en infrastructuur, hygiënische en veilige leef- en werkomstandigheden, aangename en goed uitgeruste les- en vaklokalen, werkplaatsen en praktijkruimtes. 
Het schoolpatrimonium, dat bestaat uit gronden, gebouwen en gebouwengerelateerde installaties is mee bepalend voor de onderwijskwaliteit, de structuur en het studieaanbod van KOGEKA en vergt daarom constante aandacht. 
De organisatie van onze scholen vraagt nieuwbouwprojecten, renovatie- en onderhoudswerken waarbij wij geldende veiligheids-, welzijns- en milieueisen niet uit het oog verliezen. Daarvoor werkt de technische dienst nauw samen met de preventiedienst. 
Een centraal beheer van het patrimonium is noodzakelijk, omdat hierdoor de nodige expertise slechts binnen één dienst aanwezig moet zijn in plaats van op alle scholen.
Het samenwerken rond het materieel onderhoud van het schoolpatrimonium op alle scholen leidt tot een gerichte aanwerving en inzet van het onderhoudspersoneel, over de verschillende scholen heen. De technische dienst stuurt het onderhoudspersoneel, rekening houdend met hun individuele specialisatie. 

De technische dienst wordt aangestuurd door technisch directeur Geert Hendrickx.